AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na uroczyste otwarcie 53. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzeźbiarskiego w Bolesławcu 2017.

WODA - ŻYCIE - RZEKA

 

WATER - LIFE - RIVER

                                      

        Przygotowałem temat Naszego twórczego spotkania. Chciałbym aby każdy z Nas, uczestników  podszedł do wątku ze swoją niepowtarzalną wrażliwością oraz  z własnym  stopniem zaangażowania do tego typu inicjatyw. Moim planem jest, aby każdy  z uczestników „ugryzł” temat w swój wyjątkowy sposób w pracach przeznaczonych na wystawę i do katalogu. Jeżeli ktoś będzie chciał „uszczypać” malutki kąsek tematu postaram się  go odgadnąć w formach. Chyba, że ktoś będzie chciał „udźwignąć” cały temat będę bardzo szczęśliwy jeśli powstaną kompozycje, instalacje, mozaiki, rzeźby, projekty oraz naczynia w tym kierunku. Temat jest tak przewidziany, że można go skomponować  w nieograniczonych koncepcjach. Wprowadzenie tematu jest to nowość dla tego wydarzenia. Wprowadzam tą zmianę ze względu na stworzenie jednolitej atmosfery na wystawie „Przed / Po” i w katalogu. Zdaje sobie sprawę,  że każdy z uczestników inaczej się odniesie  do podanego tematu. Oraz po części rozumiem  artystę, który nie podejmie tematu, gdyż każda droga twórcza  jest indywidualna. Nakładając na 53 Plener temat, chce spróbować stworzyć wystawę różnorodnie i twórczo ujmującą się w słowach:   

WODA           ŻYCIE           RZEKA

    Komisarz Mateusz Grobelny

 

                            I have prepared the theme of our creative meeting. I would like each of us to take a strand with one’s own unrepeatable fragility and one’s own level of involvement in this kind of efforts. My plan is for everyone of participants to “catch” the theme in one’s own special way in works slated for exhibition and catalogue.   If someone would like to “tweak” a little bit of the theme, I will endeavor to get a fix on it in forms. If someone  would like to “bear” the whole theme, I would be very happy and if compositions, installations, mosaics, sculptures, projects and utensils in this direction will develop. The theme is envisioned in such a way that it can  be composed in uncontainable conceptions. Introduction of the theme is novelty for this event. I introduce this change in order to create unitary atmosphere during exhibition "Before /after" and in catalogue after the symposium. I am sensible of the fact that each of the participants will differently rises to given theme.  And I partly understand the artist who won’t rise to given theme, for every creative avenue is individual.  By implying theme on the 53rd Symposium, I would like to create an exhibition that is diverse and creatively engaging words:

WATER       LIFE       RIVER

Commissioner Mateusz Grobelny

 

Organizatorzy

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Gmina Miejska Bolesławiec

 

Patronat medialny

Zakłady, w których tworzą artyści

Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego

ul. Kościuszki 23
59-700 Bolesławiec
www.ceramika-artystyczna.pl

Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”
Sp. J. Smoleński & Zwierz

Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
polish-pottery.com.pl/manufaktura

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Sp z o.o.

Kościuszki 11
59-700 Bolesławiec
www.ceramicboleslawiec.com.pl